ฟ้าประทาน ฟาร์ม

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน สู่แรงบันดาลใจ ที่มำให้สิ่งมากมายเกิดขึ้น ณ วังน้ำเขียว
จากวันนั้น จนวันนี้ ฟ้าประทานฟาร์ม ได้พลิกแผ่นดิน จากความว่างเปล่าของพื้นที่ลาดชันที่มีสภาพเป็นเขาหัวโล้น
กลับกลายมาเป็นพื้นที่สีเขียวที่หลากหลายด้วย ดอกไม้ พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ข่าวสารและกิจกรรม