ผลผลิต

มะเขือเทศ ฟ้าประทาน ฟาร์ม
“TOMATO”

ฟ้าประทาน ฟาร์ม ได้เริ่มทดลองปลูกมะเขือเทศในโรงเรือนระบบปิดในเดือนธันวาคม 2559 โรงเรือนมีขนาดความกว้าง 10 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 3 เมตร ปลูกมะเขือเทศจำนวน 1,400 ต้น โดยการเพาะกล้าระยะเวลา 15 วัน ย้ายลงกระถางขนาด 12 นิ้ว ซึ่งมีวัสดุปลูกผสมด้วยแกลบดิบ 1 ส่วน ขุยมะพร้าว 1 ส่วน และขี้วัว 3 ส่วน โดยใช้ระบบการให้น้ำแบบ Mini Sprinkle

ในการทดลองปลูกมะเขือเทศในระบบโรงเรือนปิด ได้ทดลองปลูกมะเขือเทศจำนวน 4 สายพันธุ์ คือ

1. สายพันธุ์สวีทฮาร์ท (TM241) ผลกลมสีแดง
2. สายพันธุ์เยลโล่สวีท (TM248) ผลกลมสีเหลือง
3. สายพันธุ์วาลูโล่ (Valouro RZ)
4. สายพันธุ์โซลาริโน่ (Solarino)

ซึ่งทำการปลูกทั้ง 3 สายพันธุ์แรกในเดือนธันวาคม 2559 และให้ผลเก็บเกี่ยวได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2561 ปรากฏว่า มะเขือเทศทั้ง 3 สายพันธุ์ในผลผลิตที่ดี มีขนาด ผล สี และรสชาติ (ความหวานอยู่ที่ ระดับ 8-10 บริกซ์ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

ดังนั้น ในเดือนกรกฎาคม 2560 จึงได้เพิ่มโรงเรือนขึ้นอีก 1 โรงเรือน เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมะเขือเทศของฟ้าประทาน ฟาร์ม ได้ส่งไปจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และสยามพารากอน ต่อมาในเดือนมีนาคม 2561 ได้ขยายโรงเรือนมะเขือเทศเพิ่มอีก 3 โรง แต่ผลผลิตที่ได้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

เพราะนอกจากจะส่งไปจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตของเดอะมอลล์ และสยามพารากอน ตามข้อตกลงแล้ว ยังส่งไปจำหน่ายผ่านบริษัท เอ-เบสท์ จำกัด และลูกค้าที่สั่งซื้อโดยตรงจากฟ้าประทาน ฟาร์ม

ดังนั้น ในเดือนเมษายน 2562 ฟ้าประทาน ฟาร์ม ได้เพิ่มโรงเรือนมะเขือเทศอีก 2 โรง จนถึงปัจจุบัน ฟ้าประทาน ฟาร์ม มีโรงเรือนมะเขือเทศ ขนาดความกว้าง 10 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 3 เมตร รวมทั้งสิ้น 7 โรงเรือน มีผลผลิตเฉลี่ยสู่ผู้บริโภคเดือนละประมาณ 1.8 ตัน

ในปี 2563 ได้ขยายผลปลูกมะเขือเทศ โซลาริโน่ (Solarino) เพิ่ม
ซึ่งได้ผลผลิตและคุณภาพดี

ลักษณะและคุณสมบัติของมะเขือเทศ 4 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภค
จึงกลายเป็นสินค้า Premium ในซุปเปอร์มาร์เก็ตของ Modern Trade มีดังต่อไปนี้

สายพันธุ์สวีทฮาร์ท
ขนาดผล 0.3-0.5 ซม/ผล
รสชาติหวาน %ความหวาน 9 บริกซ์

สายพันธุ์เยลโล่สวีท
ขนาดผล 0.3-0.5 ซม/ผล
รสชาติหวาน %ความหวาน 9 บริกซ์

สายพันธุ์วาลูโล่
ขนาดผล 6-8 ซม/ผล
รสชาติหวาน %ความหวาน 5 บริกซ์

สายพันธุ์โซลาริโน่
ขนาดผล 3.5-4.0 ซม/ผล สีแดงเข้ม
รสชาติหวาน %ความหวาน 9 บริกซ์

การขยายผล
ปัจจุบันปลูกมะเขือเทศในระบบโรงเรือนปิด ปลูกหมุนเวียนเพื่อให้มีผลผลิตตลอดทั้งปีโดยตัวโรงเรือนมีขนาดความกว้าง 10*40 เมตร  7 โรงเรือนโดยใน 1 โรงเรือนจะปลูกมะเขือเทศ 3 สายพันธุ์ โดยจะแบ่งเป็นมะเขือเทศเชอรี่แดง จำนวน 600 ต้น มะเขือเทศเชอรี่สีเหลือง 600 ต้น มะเขือเทศพันธุ์เนื้อจำนวน 200 ต้น รวม 1 โรงเรือนปลูก 1,400 ต้น ผลผลิตเฉลี่ยต่อต้นอยู่ที่ 0.8-1 กิโลกรัม และโรงเรือนขนาด 6x36 เมตรจำนวน 2 โรงเรือน ปลูกมะเขือเทศโซลาริโนและมะเขือเทศอีก 3 สายพันธ์ มะเขือเทศแต่ละรุ่นจะใช้เวลาตั้งแต่เพาะเมล็ดจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต 120 วัน เพราะฉะนั้นใน 1 ปี จะปลูกได้ 3 รุ่นการผลิตต่อ 1 โรงเรือน

ข้อมูลทั่วไปของมะเขือเทศฟ้าประทานฟาร์ม
คุณสมบัติและลักษณะทั่วไปของมะเขือเทศฟ้าประทานฟาร์ม ปลูกมะเขือเทศ 4 สายพันธ์ ได้แก่

ข้อดีของการปลูกในโรงเรือนระบบปิด

 • ช่วยให้การควบคุมดูแลคุณภาพของผลผลิตง่ายขึ้น ใช้เทคนิคการปรับปรุงดิน และใช้ธาตุอาหาร เพิ่มคุณภาพและรสชาติมะเขือเทศ ในระยะเวลาที่เหมาะสม ตามสภาพอากาศแต่ละฤดู
 • การให้น้ำ เพื่อควบคุมอุณหภูมิ การป้องกันแมลงศัตรูพืชทุกอย่างทำได้ผลดี สำหรับการปลูกในโรงเรือน ที่สำคัญทำให้ได้มะเขือเทศที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

มะเขือเทศเชอรี่แดง
สายพันธุ์สวีทฮาร์ท

ลักษณะเด่น ผลกลม สีแดง เปลือกบาง
เนื้อเยอะ รสชาติหวาน ชุ่มน้ำ

มะเขือเทศเชอรี่เหลือง
สายพันธุ์เยลโล่สวีท

ลักษณะเด่น ผลกลม สีเหลืองส้ม เปลือกหนา
เนื้อเยอะ รสชาติหวาน กรอบ

มะเขือเทศเนื้อ
(ValouroRZ)

ลักษณะเด่น ผลกลม สีแดง ลักษณะเปลือกหนา
เนื้อเยอะ เมล็ดน้อย รสชาติหวานอมเปรี้ยว

มะเขือเทศโซลาริโน่
ลักษณะเด่น ผลรี สีแดงเข้ม เนื้อกรอบหวาน

มาตรฐานการผลิต
ฟ้าประทาน ฟาร์ม ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (Good Agricultural Practice : GAP พืช) รหัสรับรอง กษ 03-9001-37433166393

หมายเหตุ : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) หมายถึงแนวทางในการทำเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด โดยขบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมีไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้ผลผลิตสูงคุ้มคุ้มค่าการลงทุน มีการก่อให้เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม

มาตรฐานมะเขือเทศของฟ้าประทาน ฟาร์ม

มะเขือเทศเชอรี่แดง
ลักษณะ : ผลกลม เปลือกบาง เนื้อเยอะ รสชาติหวาน ชุ่มน้ำ
ขนาด : 0.3-0.5 ซม/ผล
น้ำหนัก : 120-130 ผล/กก.

มะเขือเทศเชอรี่เหลือง
ลักษณะ : ผลทรงรี สีเหลืองส้ม เปลือกหนา เนื้อเยอะ รสชาติหวานกรอบ
ขนาด : 0.3 -0.5 ซม/ผล
น้ำหนัก : 120-130 ผล/กก.

มะเขือเทศเนื้อ (ValouroRZ)
ลักษณะ : ผลกลม สีแดง ลักษณะเปลือกหนา เนื้อเยอะ เมล็ดน้อย รสชาติหวานอมเปรี้ยว
ขนาด : 6-8 ซม/ผล
น้ำหนัก : 6-8 ผล/กก.

มะเขือเทศ Solarino
ลักษณะ : ผลรี สีแดงเข้ม เนื้อกรอบหวาน
ขนาด : 2.5-3.5 ซม. / ลูก
น้ำหนัก : 115-130 ลูก / กก.

วิธีการผลิตมะเขือเทศฟ้าประทานฟาร์ม

 1. การเพาะกล้า โดยใช้วัสดุเพาะกล้าคุณภาพสูงจากต่างประเทศ และใช้ถาดเพาะขนาด 50 หลุม โดยเพาะหลุมละ 1 เมล็ด
 2. ต้นกล้าอายุ 20-25 วัน ย้ายปลูก ในแต่ละโรงเรือน เป็นกล้าเชอรี่แดงจำนวน 600 ต้น กล้าเชอรี่เหลือง จำนวน 600 ต้นและกล้าวาลูโล่(พันธุ์เนื้อ) จำนวน 200 ต้น/โรงเรือน โดยทุกต้นติดคลิปเพื่อพยุงลำต้น
 3. โหลดเอนต้นมะเขือเทศหลังย้ายปลูก 45 วัน เพื่อไม่ให้ลำต้นสูง สะดวกต่อการจัดการ และเก็บเกี่ยว
 4. ผลผลิตเริ่มสุก เมื่ออายุ 75-80 วัน นับจากวันเพาะกล้า
 5. เก็บเกี่ยวผลผลิตต่อเนื่อง 22-24 รอบ สัปดาห์ละ 2 รอบ
 6. ทำความสะอาดผลและคัดคุณภาพที่โรงบรรจุ พร้อมบรรจุลงใน Package
 7. ส่งสินค้าโดยรถห้องเย็นไปยังลูกค้า

คุณประโยชน์ของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ อุดมด้วยวิตามินซีและวิตามินอี เป็นแหล่งของคาโรนีนอยด์และโปแตสเซียม

 •  
 •  
 •  
 •  
 •